Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
هزینه های خدمات کنسولی


 

تمامی پرداخت ها باید به صورت نقد و ریالی باشد. اشتباه در پرداخت هزینه ها می تواند سبب ایجاد تاخیر در فرایند ارائه خدمات کنسولی به شما شود.

درخواست صدور گذرنامه ایالات متحده برای کودکان صغیر زیر 16 سال 

 1,100,000 ریال

 

هزینه ذکرشده در بالا در مورد هرگونه درخواست صدور گذرنامه آمریکایی برای کودکان صغیر، شامل موارد زیر، صدق می کند:

    •    تجدید گذرنامه
    •    جایگزینی گذرنامه های مفقودشده/ دزدیده شده
    •    صدور گذرنامه برای نخستین بار

 

درخواست صدور گذرنامه برای افراد بزرگسال  

1,400,000 ریال

 

هزینه ذکرشده در بالا در مورد هرگونه درخواست صدور گذرنامه آمریکایی برای بزرگسالان، شامل موارد زیر، صدق می کند:

    •    تجدید گذرنامه
    •    جایگزینی گذرنامه های مفقودشده/ دزدیده شده
    •    صدور گذرنامه برای نخستین بار

 

 

درخواست گزارش کنسولی در زمینه تولد و گذرنامه آمریکایی برای کودکان صغیر 

2,140,000 ریال

 

هزینه ذکرشده در بالا، برای گواهی تولد و درخواست گذرنامه است.

 

هزینه های محضری:

تمامی پرداخت ها تنها باید به صورت نقد و ریالی باشد.

 

قانونی کردن هر مدرک

 

 

 

520,000 ریال

تایید هر مدرک 

520,000 ریال

گواهی کردن هر مدرک    

520,000 ریال