Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
بیانیه نوروزی


پیام نوروزی وزیرامور خارجه کلینتون

هفت سین

هفت سین، یکی از سنتهای مراسم نوروز

وزارت امور خارجه ایالات متحده

دفتر سخنگو

۱۹ مارس ۲۰۱۲

بیانیه وزیر امور خارجه کلینتون

پیام نوروزی

خرسندم بهترین آرزوهای خود را به همه آنهایی که مراسم نوروز را جشن می گیرند ارسال کنم. نوروز طی بیش از ۳٠٠٠ سال برای میلیونها نفر در سراسر دنیا زمانی برای امید بوده است. روح محبت، خانواده و تولد دوباره عمیقا در سرتا سر سنت غنی فرهنگی نوروز تنیده شده است و تعهد مشترک ما را به آینده ای بهتر به ما یادآوری می کند.

مردم ایالات متحده در استقبال از فرصتهای این سال جدید و امکانات تقویت پیوند های خانوادگی و دوستی به شما می پیوندند. ما درحالی که با چالشهای تازه روبرو می شویم، به حمایتمان از حقوق جهانی بشر و آزادی بیان، حقوقی که مروج صلح، پیشرفت و سعادت هستند، متعهد می مانیم. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز.